Zamknij
REKLAMA

Asystent osoby niepełnosprawnej (DS. 130.3.2023)

Nr oferty: StPr/23/0191Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Francuska 43, 40-027 Katowice, powiat: m. Katowice, woj: śląskie
Zakres obowiązków: - Więcej informacji na stronie: http://www.mops.katowice.pl - Informacja o naborze DS. 130.3.2023 - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach poszukuje Asystenta Osoby Niepełnosprawnej w Dziennych Domu Pomocy Społecznej dla osób z autyzmem i osób niskofunkcjonujących ul. Francuska 43 - 1 etat- zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia - Zakres zadań na stanowisku: 1. Ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania czynności dnia codziennego oraz pełniejszego uczestniczenia w życiu społecznym, pomocy w osiągnięciu przez nią jak największej samodzielności, współpracy z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji, a także przygotowaniu programu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wsparciu osoby niepełnosprawnej w jego realizacji. 2. Doradzanie w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, przekwalifikowania zawodowego, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem. 3. Diagnozowanie warunków życia i dążenie do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp.). 4. Motywowanie i pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej, jej rodziny oraz najbliższego otoczenia celem udzielania jak najefektywniejszej pomocy. 5. Planowanie, kontrolowanie, ocenianie indywidualnego programu, planu pomocy osobie niepełnosprawnej. 6. Włączanie osoby niepełnosprawnej w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne. 7. Współpraca z mediami ułatwiająca poszukiwanie sponsorów i sojuszników w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych. 8. Pomoc w gospodarowaniu środkami własnymi np. w formie treningu budżetowego. 9. Realizacja innych zadań wynikających z programu rehabilitacji społecznej i zawodowej. 10. Kierowanie się zasadami: pomocniczości, solidarności oraz równości społecznej oraz dobrem podmiotów, z którymi się pracuje oraz poszanowaniem ich godności i prawa do samostanowienia. 11. Dbałość o prawidłowe prowadzenie dokumentacji. - Oferujemy 1) stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę 2) możliwość wzbogacenia doświadczenia zawodowego, 3) rozwój osobisty i zawodowy, 4) nieodpłatny udział w szkoleniach, 5) wsparcie zespołu, 6) możliwość uzyskania dofinansowania do szkoleń i studiów, 7) pakiet świadczeń socjalnych, 8) dodatkowe wynagrodzenie roczne - Praca zmianowa. Godziny pracy zgodnie z harmonogramem. Praca 8 godziny w godzinach: 7:30-15:30 do ustalenia z pracodawcą.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: inna
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 24.01.2023
Wynagrodzenie brutto: od 4 015 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • średnie ogólnokształcące
  Pozostałe wymagania
  Inne wymagania: Wymagania konieczne: 1) posiadanie obywatelstwa polskiego 2) wykształcenie co najmniej średnie- dyplom w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej lub posiadanie zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej 3) co najmniej roczny staż pracy w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej lub udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi 4) odpowiednie przygotowanie psychofizyczne, w tym gotowość do podnoszenia, przemieszczania, pomocy przy zmianie pozycji wspomaganych osób 5) swoboda w poruszaniu się w lokalnym środowisk - umiejętność nawiązania współpracy z instytucjami, organizacjami i firmami 6) kreatywność, umiejętność generowania nieszablonowych rozwiązań 7) rzetelność, terminowość i odpowiedzialność 8) dobra organizacja pracy, dokładność, staranność 9) umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego poszukiwania informacji i wyciągania wniosków Wymagania pożądane: 1) umiejętność obsługi oprogramowania biurowego Predyspozycje osobowościowe : Wysoka kultura osobista, Dobra komunikacja interpersonalna, odporność na stres, umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy zespołowej, samodzielność w działaniu, asertywność, empatia
  Dane pracodawcy:
  Pracodawca: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH
  Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
  Adres: Jagiellońska 17, 40-032 Katowice, powiat: m. Katowice, woj: śląskie
  Osoba do kontaktu: Dominika Banasz
  Numer telefonu: 32-251-27-12 w 144, 105
  E-mail: [email protected]
  Język aplikacji: polski
  Wymagane dokumenty: Kandydatów spełniających powyższe wymagania, prosimy o nadsyłanie swoich ofert zawierających następujące dokumenty i oświadczenia: 1) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wypełniony w takim zakresie, jaki jest
  Sposób kontaktu
  przekazania dokumentów:
  Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, e-mail, poczta, Termin: Kontakt osobisty w godz.: 7:30-15:30 (Katowice, ul. Jagielońska 17 pok 23)., G
  - Załadunek, dowóz i rozładunek masy betonowej na budowach zlokalizowanych w Katowicach i rejonie przyległym, obsługa pomp do betonu, dbanie o stan techniczny pojazdu. - Miejsce wykonywania pracy: Teren Katowic oraz miast ościennych (do 30 KM od Katowic). - Godziny pracy: 8:00-16:00.
  StPr/23/0273
  data rozpoczęcia pracy od 03.02.2023
  wynagrodzenie od od 6 000 do 7 500 PLN

  - Segregowanie dokumentów pod względem ich rodzaju oraz sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym. Wprowadzanie do systemu finansowo - księgowego dokumentów. Kontrola kont księgowych pod względem poprawności i uzgadnianie sald z dostawcami i odbiorcami. Kontakt z urzędami, przygotowywanie korespondencji i odpowiedzi w imieniu Klientów biura. Sporządzenie formularzy/ deklaracji podatkowych oraz zestawień na podstawie zapisów księgowych VAT/PIT. Archiwizowanie dokumentacji księgowej. - Godziny pracy: 8:00-16:00.
  StPr/23/0279
  data rozpoczęcia pracy od 13.02.2023
  wynagrodzenie od od 3 500 do 6 000 PLN

  - Prace pomocnicze przy instalacji elektrycznych, niskoprądowych. - Praca na terenie woj. śląskiego. - Godziny pracy: 7:00-17:00 + soboty według potrzeb.
  StPr/23/0293
  data rozpoczęcia pracy od 03.02.2023
  wynagrodzenie od od 3 490 do 5 000 PLN

  - Montaż instalacji elektrycznych, niskoprądowych. - Praca na terenie woj. śląskiego. - Godziny pracy: 7:00-17:00 + soboty według potrzeb.
  StPr/23/0292
  data rozpoczęcia pracy od 03.02.2023
  wynagrodzenie od od 3 490 do 5 000 PLN

  -Zakres obowiązków: 1. Monitorowanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych zgodnie z zakresem działalności firmy, 2. Sporządzanie kalkulacji, wycen i przygotowanie ofert przetargowych dla klientów, 3. Utrzymywanie relacji z klientami przetargowymi, komunikacja z klientem w trakcie postępowania, 4. Współpraca z innymi działami firmy w zakresie merytorycznego przygotowywania ofert, 5. Przygotowywanie zestawień i raportów oraz zapewnienie właściwej ewidencji i archiwizacji dokumentacji przetargowej, w tym zapytań ofertowych, wniosków, ofert, zleceń oraz innej dokumentacji związanej z procesem ofertowania. - Godziny pracy: 8:00-16:00
  StPr/23/0291
  data rozpoczęcia pracy od 03.02.2023
  wynagrodzenie od od 4 500 PLN

  - Realizowanie zajęć z zakresu wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Zakres obowiązków dostępny w statucie szkoły. - Godziny pracy: 6:00-17:00 - według planu lekcji.
  StPr/23/0290
  data rozpoczęcia pracy od 03.02.2023
  wynagrodzenie od od 3 424 PLN

  - Opis stanowiska: 1. praca z dziećmi w wieku przedszkolnym, zagrożonymi wykluczeniem społecznym, 2. prowadzenie zajęć o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym, organizacja czasu wolnego, 3. przygotowanie najmłodszych do rozpoczęcia nauki w zerówce, 4. przekazywanie podstawowej wiedzy o świecie i życiu codziennym, 5. pomoc w sytuacjach kryzysowych, 6. tworzenie diagnoz dzieci, 7. nawiązywanie relacji z lokalną społecznością na rzecz dzieci, 8. współpraca z rodziną podopiecznych, 9. prowadzenie dokumentacji podopiecznych, 10. dbałość o wysoki standard pracy poprzez udział w szkoleniach i zebraniach. - Pracodawca oferuje: 1. wsparcie lidera, 2. uczestnictwo w superwizji, 3. udział w akcjach charytatywnych Stowarzyszenia, 4. pracę z ludźmi z pasją w organizacji o 30 letnim doświadczeniu. - Godziny pracy: 7:30-15:30.
  StPr/23/0289
  data rozpoczęcia pracy od 03.02.2023
  wynagrodzenie od od 3 490 PLN

  - Opis stanowiska: 1. praca z dziećmi w wieku 10-14 lat i ich rodzinami, 2. tworzenie diagnoz, planów oraz kontraktów z podopiecznym, 3. tworzenie scenariuszy oraz realizacja zajęć adekwatnych do potrzeb grupy, 4. prowadzenie dokumentacji, 5. angażowanie wolontariuszy w edukację, korepetycje i współprowadzenie zajęć 6. kompleksowe zadbanie o relacje z otoczeniem dziecka, 7. przygotowywanie podopiecznych do usamodzielnienia, wejścia w dorosłość, 8. uczestniczenie wychowawców w wyborze dalszej drogi edukacyjnej podopiecznych, 9. znajomość współczesnych trendów/zainteresowań dzieci i młodzieży, 10. udział w eventach i wydarzeniach, 11. udział w wyjściach i wyjazdach z podopiecznymi, 12. ewaluacja pracy własnej poprzez udział w superwizjach i kadrach zespołu. - Pracodawca oferuje: 1. bezpłatne superwizje w godzinach pracy, 2. szkolenia i warsztaty, 3. wsparcie lidera, 4. pracę w miłej atmosferze z ludźmi z pasją. - Godziny pracy: 11:00-19:00.
  StPr/23/0288
  data rozpoczęcia pracy od 03.02.2023
  wynagrodzenie od od 3 490 PLN

  - Samodzielne przygotowywanie i wydawanie posiłków. Dbanie o czystość w miejscu pracy. Lepienie pierogów. - Praca po 10 godzin dziennie 4 dni w tygodniu również w soboty i niedziele w godzinach: 13:00-22:00 - według grafiku.
  StPr/23/0286
  data rozpoczęcia pracy od 03.02.2023
  wynagrodzenie od od 4 000 do 4 600 PLN

  - Prace pomocnicze przy wyburzeniach, kucie betonu, wywóz gruzu, pomocnicze prace zbrojarskie. - Miejsce wykonywania pracy: Siedziba firmy Katowice + teren całej Polski według zleceń. - Godziny pracy: 7:00-15:00.
  StPr/23/0283
  data rozpoczęcia pracy od 03.02.2023
  wynagrodzenie od od 3 490 PLN